Aktuális jogszabályok

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2021.12. 29-én

2021. december 29-én, a Magyar Közlöny 2021. évi 245. számában megjelent a az emberi erőforrások minisztere 62/2021. (XII. 29.) EMMI rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (21. o. – 30. o.)
 
A felsorolt szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek - többek között* - az alábbiak szerint módosulnak:
 
1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet:
 • a Szociális és gyermekjóléti segítő szakember szakmacsoport kiegészül a fogyatékosságügyi tanácsadó munkakörrel,
 • a 2. sz. melléklet I. és II. Részben módosulnak a képesítési megnevezések.
 
2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet:
 • az átmenti elhelyezést nyújtó intézményekre vonatkozó korábbi módosítás alapján hivatkozik a Szt. 2021.december 31-i hatályos állapotára.
 
3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet:

EMMI - Tájékoztató levél jogszabályokról és egyéb iránymutatásokról 2021.12.27.

2021. december 27-én, a Szociális Ágazati Portálon megjelent Prof. Dr. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Miniszterének Tájékoztató levele, melyben összefoglalásra kerültek a veszélyhelyzet fennállása alatt alkalmazandó, jelenleg hatályos jogszabályok és egyéb iránymutatások

A Tájékoztató levél kiemeli:

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2021.12. 22-én

2021. december 22-én megjelent a Magyar Közlöny 2021. évi 236. számában a Kormány 744/2021. (XII. 21.) Korm. rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról (9-12.o.).

A rendelet 6., 7. és 8. §-a több ponton módosítja a  szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendeletet (10.o.).

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2021.12.17-én

2021. december 17-én megjelent a Magyar Közlöny 2021. évi 231. számában a 2021. évi CXXX. törvény A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről (2-35.o.).

A jogszabály 25. §-a alapján továbbra is ingyenesen, a menetjegy megvásárlása nélkül veheti igénybe az országos, regionális és elővárosi, valamint a helyi személyszállítási közszolgáltatást a szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben, illetve hálózatnál dolgozó személy a veszélyhelyzet megszűnését követő 14. napig, változatlan feltételek mellett (10.o.).

NNK körlevél szociális intézménybe történő felvétel, visszavétel, átvétel szabályai - MÓDOSÍTVA

Kiadásra került a 2021. december 9-én aláírt 67883-2/2021/JIF iktatószámú NNK körlevél a szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények részére.

A korábbi körlevéltől eltérően az éjjeli menedékhelyek és a hajléktalan személyek átmeneti szállása kivételt képez, egyebekben a körlevél tartalma nem változott.

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2021.12.08-án

2021. december 08-án megjelent a Magyar Közlöny 2021. évi 224. számában az egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú, valamint kapcsolódó törvények jogharmonizációs és egyéb célú módosításáról szóló 2021. évi CXXIX. törvény (9-14.o.).

A jogszabályban az 1., 2. és 21. § érinti az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményeket. Hatályát veszti a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 138. § (4) bekezdése, amely szerint átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény - az éjjeli menedékhely és a hajléktalan személyek átmeneti szállása kivételével - 2022. december 31-éig működhet.

Jogszabályváltozások - 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépése 2021.12.01-jétől

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény (továbbiakban: Átmeneti törvény) 2021. december 1-jétől hatályba lépett.

Az Átmeneti törvény 34. pontjában,  a Szociális és gyermekvédelmi tárgyú átmeneti szabályok alatt (31.-33.o.),  a 1993. évi III. törvény szerinti szociális ellátások és szolgáltatások tekintetében többek között az alábbiakról is rendelkezik:

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2021.11.30-án

2021. november 30-án megjelent a Magyar Közlöny 2021. évi 217. számában a Kormány 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelete a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésére tekintettel egyes törvények eltérő alkalmazásáról. (10. oldal)

A módosító rendelet Záró rendelkezései az 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendeletben foglalt - egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedéseket és szolgáltatások veszélyhelyzet alatti  működési rendjét meghatározó - paragrafusokat is érinti. 

Így többek között az alábbi rendelkezések hatályukat vesztik december 1-jétől

 • a szociális alapszolgáltatásra vonatkozóan :

Ø a Szt. szerinti nappali ellátást nyújtó intézmény épületében a nyújtott szolgáltatás szüneteltethető, azzal, hogy a lakókörnyezetében vagy infokommunikációs eszközökön keresztül történik a szükséges ellátás biztosítása,

Ø étkeztetés esetében a napi egyszeri meleg étel elvitellel, kiszállítással, illetve védettnek minősülő személy esetében helyben fogyasztással is biztosítható,

Ø az ellátás igénybevételéhez szükséges ellátotti jogosultság vizsgálatát nem kell elvégezni,

Ø a személyi és tárgyi feltételektől, a fenntartó döntése alapján ideiglenesen el lehet térni,

Ø egyes szolgáltatási elemek nyújtása a fenntartó döntése alapján szüneteltethető;

 • a szociális szakosított ellátásra vonatkozóan:

Ø a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben meghatározott személyi és tárgyi feltételektől ellátási érdekből, a fenntartó döntése alapján ideiglenesen el lehet térni,

NNK körlevél szociális intézménybe történő felvétel, visszavétel, átvétel szabályai

2021. november 23-án megjelent a 67883-1/2021/JIF iktatószámú NNK körlevél a szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények részére.

Hivatkozva a korábban kiadott NNK Eljárásrendben (Hivatalos Értesítő 52. szám) nem érintett esetekre, a körlevél tartalmazza az ellátottak felvételének/visszavételének/átvételének részletes szabályait.

Kiemelten:

 • az intézménybe új gondozott felvételének szabályait (saját otthonából, egészségügyi intézményből, másik szociális intézményből);
 • fennálló ellátotti jogviszony esetén 48 óránál rövidebb eltávozás, valamint a 48 óránál hosszabb eltávozás esetén a visszaérkezéskor szükséges teendőket;
 • fennálló ellátotti jogviszony esetén a fekvőbeteg ellátó intézményben történő ápolást követően a visszavétel feltételeit.

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2021.11.18-án

A 2021. november 18-án megjelent Magyar Közlöny 2021. évi 209. számában megjelent A Kormány 637/2021. (XI.18.) Korm. Rendelete a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021 (VII.29.) Korm. Rendelet módosításáról, mely a mai naptól kezdve hatályos.

 • A módosító rendelet alapján a bentlakásos szociális vagy gyermekvédelmi intézményben szervezett egészségügyi ellátást végző egészségügyi dolgozó számára kötelező az emlékeztető védőoltást, egydózisú oltóanyag esetén az első dózis felvételét, kétdózisú oltóanyag esetén a második dózis felvételét követő 180 napon belül felvenni.
 • A Korm. Rendelet szabályozza a már foglalkoztatási jogviszonyban álló foglalkoztatottak azon esetét, amikor az egydózisú oltóanyag esetén az első dózis felvételét, kétdózisú oltóanyag esetén a második dózis felvételét követő 180 nap eltelt. Ebben az esetben az emlékeztető védőoltás felvételét 2021.12.10. napjáig köteles igazolni a munkavállaló.
 • A védőoltás alóli felmentések szabályozása nem változott.

 

 

Oldalak