Aktuális jogszabályok

Döntés a 2023. évi tanoda szolgáltatás befogadására és költségvetési támogatására kiírt általános pályázat vonatkozásában

A Belügyminisztérium megbízásából a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30). Korm. rendelet 4 (2) bek. a.) pontja alapján általános pályázatot hirdetett Tanoda szolgáltatás befogadására és költségvetési támogatására. A pályázatokra vonatkozó döntés meghozatalra került.

Döntés Fejlesztő foglalkoztatás 2024-2026 pályázat ügyében

A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.) 4. § (3) bekezdés alapján 2023. július 31-ig általános pályázat kiírása vált szükségessé a fejlesztő foglalkoztatás fenntartói részére.
A beérkezett pályázatok értékelése rendben megtörtént. A Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2022. (VI. 28.) BM utasítás 6. függelék 24. B.) 20. pontja alapján biztosított jogkörben Fülöp Attila államtitkár úr a pályázati döntést meghozta.

Minimálbér változás 2023. december hónaptól

A Magyar Közlöny 2023. évi 164. számában megjelent az 508/2023. (XI. 20.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról.
2. § (1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2023. december 1-jétől havibér alkalmazása esetén 266 800 forint, hetibér alkalmazása esetén 61 340 forint, napibér alkalmazása esetén 12 270 forint, órabér alkalmazása esetén 1534 forint.
(2) Az  (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén 2023. december 1-jétől havibér alkalmazása esetén 326 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 74 950 forint, napibér alkalmazása esetén 14 990 forint, órabér alkalmazása esetén 1874 forint.
4. § (1) E rendelet rendelkezéseit első alkalommal a 2023. december hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni.

Közlemény a család- és gyermekjóléti központok fogyatékosságügyi tanácsadói tevékenységre történő kijelöléséről

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A. § (7) bekezdése értelmében a szociálpolitikáért felelős miniszter által kijelölt család- és gyermekjóléti központ a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. § (9) bekezdése szerinti fogyatékosságügyi tanácsadást is biztosít. A szociálpolitikáért felelős miniszter a kijelölésről szóló közleményt az általa irányított minisztérium honlapján és a Szociális Ágazati Portálon teszi közzé.
A Közlemény 2024. január 1-jétől visszavonásig hatályos.

Tájékoztató a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által szervezett, 9/2000. (VIII.4.)SzCsM rendelethez tartozó továbbképzésekről

2023. november 10-én a Szociális Ágazati Portálon tájékoztató jelent meg a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által szervezett továbbképzésekről, melyek a 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelethez tartoznak.
A tájékoztató az e-learning típusú továbbképzéseket és a jelentkezéshez kapcsolódó feladatokat tartalmazza, valamint az 1-es számú mellékletben a blended-learning képzések találhatók, melyek mind a munkakörhöz kötött, mind a kötelező, valamint a szabadon választható képzéseket is tartalmazza.
Bővebben az alábbi linken olvashatnak erről: 
https://szocialisportal.hu/tajekoztato-a-slachta-margit-nemzeti-szocialpolitikai-intezet-altal-szervezett-9-2000-viii-4-szcsm-rendelethez-tartozo-tovabbkepzesekrol/

Megjelent a Szakmai ajánlás Támogató Szolgálatok részére (3. átdolgozott kiadás)

A Szociális Ágazati Portálon megjelent a  „Szakmai ajánlás Támogató Szolgálatok részére” 3. átdolgozott kiadása.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017-ben tette közzé a támogató szolgálatok részére készült szakmai ajánlás 2. kiadását. Az elmúlt évek – támogató szolgáltatást is érintő – jogszabályváltozásai szükségessé tették a szakmai ajánlás aktualizálását.
A szakmai ajánlás átdolgozása a Területi szakmatámogatási rendszer létrehozása, szakmatámogatási feladatok ellátása – 2021 című, TSZR2021 kódszámú projekt keretében valósult meg.
A kiadvány a 2. kiadás alapján a Fogyatékosságügyi Országos Munkacsoport részvételével, a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet és a Belügyminisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztályának módszertani iránymutatása alapján és koordinálásában készült 2023-ban.
A szakmai ajánlást kiadta: Csizi Péter szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár.
A szakmai ajánlás hatályba lép:  2023.12.01.

Közlemény a Fejlesztő foglalkoztatás 2023. évi minimálbér és garantált bérminimum II. ütemű kompenzációjára, kiegészítő támogatására vonatkozóan

Államtitkár Úr meghozta döntését a fejlesztő foglalkoztatást érintő 2023. évi minimálbér és garantált bérminimum II. ütemű kompenzációja, kiegészítő támogatása vonatkozásában, amelynek eredményét a mellékelt táblázat tartalmazza.

Közlemény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 58/A. § (2f) bekezdése szerinti egyedi befogadási kérelmek benyújtásának időpontjáról

Az Szt. 58/A. § (2f) bekezdése szerint a szociálpolitikáért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével indokolt esetben – évente két alkalommal – dönthet a szolgáltató, intézmény, ellátotti létszám, férőhelyszám, illetve feladatmutató befogadásának szükségességéről a (2c) és a (2d) bekezdésben foglaltakra tekintet nélkül, a költségvetési források, a területi lefedettség, a szükségletek és a szolgáltatói nyilvántartásból törölt kapacitások figyelembevételével.
Az egyedi elbírálásra irányuló kérelmek benyújtási határideje: 2023. október 19.
A közleményt jóváhagyta Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára.

Kormány 454/2023. (X. 5.) Korm. rendelete az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

A Magyar Közlöny 142. számában 2023. október 5-én a Kormány 454/2023. (X. 5.) Korm. rendelete az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak bérfejlesztése érdekében elrendelte, hogy a2023. január–október hónapokra jutó időarányos részének és az  e  hónapokra a  fenntartónak folyósított 2023. évi bérkompenzációnak a  különbözetét 2023. november hónapban egy összegben folyósítja, kivéve, ha a  2023. évi bérkompenzációról a fenntartó az igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozatával lemondott.”

Oldalak