Aktuális jogszabályok

Minimálbér változás 2023. december hónaptól

A Magyar Közlöny 2023. évi 164. számában megjelent az 508/2023. (XI. 20.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról.
2. § (1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2023. december 1-jétől havibér alkalmazása esetén 266 800 forint, hetibér alkalmazása esetén 61 340 forint, napibér alkalmazása esetén 12 270 forint, órabér alkalmazása esetén 1534 forint.
(2) Az  (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén 2023. december 1-jétől havibér alkalmazása esetén 326 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 74 950 forint, napibér alkalmazása esetén 14 990 forint, órabér alkalmazása esetén 1874 forint.
4. § (1) E rendelet rendelkezéseit első alkalommal a 2023. december hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni.

Közlemény a család- és gyermekjóléti központok fogyatékosságügyi tanácsadói tevékenységre történő kijelöléséről

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A. § (7) bekezdése értelmében a szociálpolitikáért felelős miniszter által kijelölt család- és gyermekjóléti központ a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. § (9) bekezdése szerinti fogyatékosságügyi tanácsadást is biztosít. A szociálpolitikáért felelős miniszter a kijelölésről szóló közleményt az általa irányított minisztérium honlapján és a Szociális Ágazati Portálon teszi közzé.
A Közlemény 2024. január 1-jétől visszavonásig hatályos.

Tájékoztató a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által szervezett, 9/2000. (VIII.4.)SzCsM rendelethez tartozó továbbképzésekről

2023. november 10-én a Szociális Ágazati Portálon tájékoztató jelent meg a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által szervezett továbbképzésekről, melyek a 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelethez tartoznak.
A tájékoztató az e-learning típusú továbbképzéseket és a jelentkezéshez kapcsolódó feladatokat tartalmazza, valamint az 1-es számú mellékletben a blended-learning képzések találhatók, melyek mind a munkakörhöz kötött, mind a kötelező, valamint a szabadon választható képzéseket is tartalmazza.
Bővebben az alábbi linken olvashatnak erről: 
https://szocialisportal.hu/tajekoztato-a-slachta-margit-nemzeti-szocialpolitikai-intezet-altal-szervezett-9-2000-viii-4-szcsm-rendelethez-tartozo-tovabbkepzesekrol/

Megjelent a Szakmai ajánlás Támogató Szolgálatok részére (3. átdolgozott kiadás)

A Szociális Ágazati Portálon megjelent a  „Szakmai ajánlás Támogató Szolgálatok részére” 3. átdolgozott kiadása.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017-ben tette közzé a támogató szolgálatok részére készült szakmai ajánlás 2. kiadását. Az elmúlt évek – támogató szolgáltatást is érintő – jogszabályváltozásai szükségessé tették a szakmai ajánlás aktualizálását.
A szakmai ajánlás átdolgozása a Területi szakmatámogatási rendszer létrehozása, szakmatámogatási feladatok ellátása – 2021 című, TSZR2021 kódszámú projekt keretében valósult meg.
A kiadvány a 2. kiadás alapján a Fogyatékosságügyi Országos Munkacsoport részvételével, a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet és a Belügyminisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztályának módszertani iránymutatása alapján és koordinálásában készült 2023-ban.
A szakmai ajánlást kiadta: Csizi Péter szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár.
A szakmai ajánlás hatályba lép:  2023.12.01.

Közlemény a Fejlesztő foglalkoztatás 2023. évi minimálbér és garantált bérminimum II. ütemű kompenzációjára, kiegészítő támogatására vonatkozóan

Államtitkár Úr meghozta döntését a fejlesztő foglalkoztatást érintő 2023. évi minimálbér és garantált bérminimum II. ütemű kompenzációja, kiegészítő támogatása vonatkozásában, amelynek eredményét a mellékelt táblázat tartalmazza.

Közlemény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 58/A. § (2f) bekezdése szerinti egyedi befogadási kérelmek benyújtásának időpontjáról

Az Szt. 58/A. § (2f) bekezdése szerint a szociálpolitikáért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével indokolt esetben – évente két alkalommal – dönthet a szolgáltató, intézmény, ellátotti létszám, férőhelyszám, illetve feladatmutató befogadásának szükségességéről a (2c) és a (2d) bekezdésben foglaltakra tekintet nélkül, a költségvetési források, a területi lefedettség, a szükségletek és a szolgáltatói nyilvántartásból törölt kapacitások figyelembevételével.
Az egyedi elbírálásra irányuló kérelmek benyújtási határideje: 2023. október 19.
A közleményt jóváhagyta Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára.

Kormány 454/2023. (X. 5.) Korm. rendelete az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

A Magyar Közlöny 142. számában 2023. október 5-én a Kormány 454/2023. (X. 5.) Korm. rendelete az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak bérfejlesztése érdekében elrendelte, hogy a2023. január–október hónapokra jutó időarányos részének és az  e  hónapokra a  fenntartónak folyósított 2023. évi bérkompenzációnak a  különbözetét 2023. november hónapban egy összegben folyósítja, kivéve, ha a  2023. évi bérkompenzációról a fenntartó az igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozatával lemondott.”

Az alapvető jogok biztosának 3/2023. (X. 5.) AJB utasítása a fogyatékosságügyi független mechanizmus feladatainak ellátását segítő Fogyatékosságügyi Tanácsadó Testület létrehozásáról

A Hivatalos Értesítő 51. számában 2023. október 5-én Az alapvető jogok biztosának 3/2023. (X. 5.) AJB utasítása a fogyatékosságügyi független mechanizmus feladatainak ellátását segítő Fogyatékosságügyi Tanácsadó Testület létrehozásáról és ügyrendjéről szóló határozatát hirdette ki.
Az alapvető jogok biztosa a Tanácsadó Testület meghívott tagjaként a fogyatékos személyek egyes csoportjainak országos érdekképviseleti szervezeteit, illetve a fogyatékossággal élőket képviselő szervezeteket, továbbá a fogyatékos személyek intézményi ellátásban kiemelkedő tapasztalattal rendelkező egyházak képviselőit, és a fogyatékosságtudomány elméleti ismereteit összpontosító, kiemelkedő egyetemi műhelyek képviselőit kéri fel a munkára.

Vörös kód

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzés alapján 2023. augusztus 25. péntek és 2023. augusztus 28. hétfő között a napi középhőmérséklet eléri és egyes helyeken meg is haladja a 27 °C-t. 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/E. § (3) bekezdése alapján Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár az Országos Meteorológiai Szolgálat jelzésével, valamint a harmadfokú hőségriasztással és az érvényben lévő riasztás tartósságával összhangban, az extrém hőségnek kitett hajléktalan személyek egészségének megóvása érdekében, 2023. augusztus 25. péntek 08.00 órától 2023. augusztus 28. hétfő 20.00 óráig az ország egész területére kiadta a vörös kód figyelmeztetést.
Kérjük, hogy az érintett intézmények a vörös kód ideje alatt alkalmazandó protokoll alapján járjanak el.

Oldalak