Aktuális jogszabályok

Döntési lista a pályázati úton finanszírozott fejlesztő foglalkoztatást nyújtó intézmények 2024.évi minimálbér és garantált bérminimum kompenzációjának tárgyában

Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár úr meghozta döntését a pályázati úton finanszírozott fejlesztő foglakoztatást nyújtó intézmények 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum kompenzációjának tárgyában. A döntési lista a kapcsolódó fájlok között letölthető.

Magyar Közlöny 2024. évi 52. szám

A Magyar Közlöny 2024. évi 52. (2024. május 9.) számában megjelent A belügyminiszter 23/2024. (V. 9.) BM rendelete egyes személyes gondoskodást érintő miniszteri rendeletek módosításáról.
A módosítások érintik:

  • A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet Támogatott lakhatásra vonatkozó előgondozás szabályozását
  • A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet étkeztetés szolgáltatás nyújtásra vonatkozó szabályozást
  • A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendeletben módosítja a továbbképzésre kötelezettekkel kapcsolatos szabályozást
  • A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet egy részét
  • A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendeletben kis mértékben módosítja a szociális rászorultság vizsgálatát.

A módosítások 2024. július 1-től hatályosak.
A könnyebb átláthatóság érdekében táblázatba foglaltuk a módosításokat, melyet csatolva megtalálnak!

Pályázati felhívás Biztos Kezdet Gyerekházak befogadására és költségvetési támogatására

A Belügyminisztérium a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 4. (4) bekezdése alapján kapacitásbővítési pályázatot hirdet 2024. május 9. napjával „Biztos Kezdet Gyerekházak befogadására és költségvetési támogatására”.
A Belügyminisztérium a pályázati eljárás lefolytatásával a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságot (továbbiakban. Főigazgatóság), mint kezelő szervet bízta meg. A pályázatot a Főigazgatóság által kezelt Elektronikus Pályázatkezelő és Szerződésmenedzsment Rendszer útján lehet benyújtani, amely a következő linken érhető el: https://pkr.szgyf.gov.hu/pkr/authentication.html.
A pályázat benyújtásának határideje: 2024. június 10. 23:59:59 perc.
A Pályázati felhívással kapcsolatos további információkat a Főigazgatóság Támogatásirányítási Főosztálya biztosítja a bkgpalyazat@tef.gov.hu email címen keresztül.
A részletszabályokat a pályázati dokumentáció tartalmazza.

Közlemény az egyes szociális szolgáltatások és a gyermekek átmeneti gondozását nyújtó szolgáltatások 2024. május havi befogadható kapacitásairól

Központi költségvetési támogatásban az a szociális, gyermekjóléti szolgáltatást biztosító fenntartó részesülhet, aki a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzésre került, és az általa nyújtott szolgáltatás a szociális, gyermekjóléti szolgáltatások területi lefedettséget figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe befogadásra került. Amennyiben a fenntartó által nyújtott szolgáltatás esetében a befogadás általános – a rendelkezésre álló kapacitástól független – feltételei nem állnak fenn, akkor a szociálpolitikáért felelős miniszter a befogadásról az általa meghatározott és közleményben közzétett kapacitások alapján dönt. (A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/A. § (1)-(2),(2d); a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 145.§ (1),(2d); a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 19/A. § (1)-(2) bekezdései alapján.)

A 2024. május hónapban befogadható kapacitások száma országosan a mellékelt közleményben foglaltak szerint alakul.

A komplex támogatási szükségeletmérő szakemberek névjegyzéke

A komplex szükségletfelméréssel kapcsolatos feladatokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet (továbbiakban: Rendelet) írja elő. A Rendelet 110/B. § (2a) bekezdése rendelkezik arról, hogy a komplex szükségletfelmérés végzésére kijelölhető személyekről a Főigazgatóság nyilvántartást vezet.
A Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről szóló 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése jb) pontja alapján az Intézet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatókkal, intézményekkel és hálózatokkal kapcsolatos feladatai körében szakértőt jelöl a komplex szükségletfelmérés elvégzésére, valamint nyilvántartást vezet a komplex szükségletfelmérés végzésére kijelölhető személyekről.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. SZCSM rendelet 110/B. § alapján:
(2) A komplex szükségletfelmérést az intézményvezető által az intézmény munkatársai közül kijelölt személy és az intézményvezető kérésére az Intézet által kijelölt személy együtt végzi. A komplex szükségletfelmérés elvégzésére az Intézet részéről az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló miniszteri rendelet szerinti komplex támogatási szükségletmérő képzés tanúsítványával rendelkező személy jelölhető ki.
(2a) A komplex szükségletfelmérés végzésére kijelölhető személyekről az Intézet nyilvántartást vezet.

Tájékoztatás képzési kötelezettség teljesítéséről

A Szociális Ágazati Portálon tájékoztatás jelent meg az idős személyek segítője, fogyatékos személyek segítője, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, hajléktalan személyek segítője (PSZH segítő) képzések teljesítésére vonatkozóan. 
A szociális ágazati képzésekről és vizsgakövetelményekről szóló 14/2022. (IV.29.) EMMI rendeletben (továbbiakban: Rendelet) szabályozott képzések a szakirányú végzettséggel nem rendelkező munkavállalóknak nyújtanak képzési alternatívát. A képzések célja, hogy a szakmai munkakörben foglalkoztatott munkavállalók kompetenciája bővüljön, kialakulhasson a tevékenységek hatékony elvégzését segítő szemléletmód és tudás.
A képzési kötelezettség mindazon munkavállalóra kiterjed, akik szakirányú szakképesítéssel nem rendelkeznek és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben meghatározott szolgáltatásokban segítő, ápoló vagy gondozó munkakörben kerülnek foglalkoztatásra.
„6. § (15) Házi segítségnyújtásban, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, nappali ellátásban – ide nem értve a pszichiátriai betegek nappali ellátását -, valamint bentlakást nyújtó ellátásban a szakirányú szakképesítéssel nem rendelkező segítő, gondozó, ápoló munkakörökben foglalkoztatottak a szociális ágazati képzésekről és vizsgakövetelményekről szóló 14/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet 1. § (1) bekezdés c)-e) pontjában meghatározott, munkakörüknek megfelelő képzés teljesítésére kötelesek a foglalkoztatásuk megkezdését követő egy éven belül.
(16) Mentesül a képzési kötelezettség alól az a munkakört betölteni kívánó személy, aki az (5) bekezdés a) pontja alapján a munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírások alól felmentést kapott.”
„128. § A módr2022. hatálybalépésének napján a 6. § (15) bekezdése szerint foglalkoztatott személy a képzési kötelezettségének 2024. december 31-ig tesz eleget, kivéve, ha

A komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet módosításáról

A belügyminiszter 17/2024. (III. 13.) BM rendeletében a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet módosításra került. A rendelet tartalmazza a szempontrendszer kibővítését és a ponthatárok változását. 

Család- és gyermekjóléti szolgáltatások szakmai szabályzó dokumentumai

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017. augusztus 22.-i nappal közzétette a család- és gyermekjóléti szolgáltatások működésével kapcsolatos módosított szakmai szabályozó dokumentumokat. A leírások a segítő munka folyamataira, jelzőrendszer működésére, ezen belül kiemelten a gyermek bántalmazásának felismerésére és kezelésére irányulnak, ezeken a területeken adnak iránymutatást.
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások szakmai szabályzó dokumentumai:
A Belügyminisztérium 2024. március 7. nappal közzétette a család- és gyermekjóléti szolgáltatások működésével kapcsolatos módosított szakmai szabályozó dokumentumokat.
A leírások a segítő munka folyamataira, jelzőrendszer működésére, ezen belül kiemelten a gyermek bántalmazásának felismerésére és kezelésére irányulnak, ezeken a területeken adnak iránymutatást.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 6. § (1) bekezdése értelmében a szolgáltatás nyújtásának szakmai módszereit a miniszter az általa irányított minisztérium honlapján közzéteszi. A szabályozó dokumentumok a család-és gyermekjóléti szolgálatok és központok feladatellátáshoz kapcsolódóan készültek, melyek betartása kötelező és számon kérhető.

Oldalak