Aktuális jogszabályok

NNK - Eljárásrend SARS-CoV-2 okozta fertőzések esetén követendő járványügyi szabályok 2022.01.14-én

2022. január 14-én, a Hivatalos Értesítő 2022. évi 1. számában megjelent a 2183-1/2022/JIF iktatószámú Közlemény az országos tisztifőorvos által kiadott, a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatos járványügyi és infekciókontroll szabályokról szóló eljárásrendről.

A Közleményben közzétett Eljárásrend SARS-CoV-2 okozta fertőzések esetén követendő járványügyi szabályok – az egészségügyért felelős miniszter jóváhagyásával - módosításra került. Az új Eljárásrend az NNK honlapján is közzétételre került.

A szociális otthonokra vonatkozóan a határidők (pl.: elkülönítés, mintavétel, áthelyezés) módosultak. Az Eljárásrend kiemelt pontjai többek között:

2.2.1. Az elkülönítés megszüntetésének feltételei

A) A Kórházban ápolt, megerősített COVID-19 beteg hazabocsátásának, illetve más – nem COVID 19 betegek ellátását biztosító –osztályra, szociális otthonba történő áthelyezésének feltételei , illetve

C) COVID-19 fertőzött, közvetlen betegellátásban résztvevő szociális intézményben közvetlen ápolási tevékenységet végző dolgozók munkavégzésére vonatkozó korlátozás feloldásának feltételei csökkentett munkanapokban kerültek meghatározásra.

3.2. Járványügyi érdekből végzett, nem betegeknél történő mikrobiológiai vizsgálat az alábbiak szerint módosult: „Amennyiben a szoros kontaktnak minősülő személy az Eljárásrend 3.3. pontja alapján nem mentesül a járványügyi megfigyelés alól, az egészségügyi/szociális ellátórendszerben – a karantén alóli az 5. napon negatív Ag gyorsteszt eredménnyel történő esetleges felmentéstől függetlenül – a közvetlen betegellátáshoz történő visszatérés feltételeként a 7. napon történjen Ag gyorsteszt elvégzése.”

 

Vörös kód kiadása 2022.01.13-án

A Szociális Ágazati Portálon a Szociális Ügyekért Felelős Államtitkár 2022. január 13. (csütörtök) 20:00 órától 2022. január 17. (hétfő) 08:00 óráig kiadta a Vörös kód figyelmeztetést a Dél-alföldi (Bács-Kiskun megye, Csongrád megye, Békés megye) és az Észak-alföldi régiókra (Jász-Nagykun-Szolnok megye, Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) vonatkozóan, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/E. § (3) bekezdése alapján.

Valamint feltöltésre kerül - Fülöp Attila a szociális ügyekért felelős államtitkár által jóváhagyott - Protokoll a Vörös kód kiadásával összefüggő feladatokról.

A Vörös kód kiadása és a Protokoll a Vörös kód kiadásával összefüggő feladatokról az alábbi linkeken érhetők el:

https://szocialisportal.hu/voros-kod-kiadasa-3/

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2021.12. 29-én

2021. december 29-én, a Magyar Közlöny 2021. évi 245. számában megjelent a az emberi erőforrások minisztere 62/2021. (XII. 29.) EMMI rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (21. o. – 30. o.)
 
A felsorolt szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek - többek között* - az alábbiak szerint módosulnak:
 
1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet:
  • a Szociális és gyermekjóléti segítő szakember szakmacsoport kiegészül a fogyatékosságügyi tanácsadó munkakörrel,
  • a 2. sz. melléklet I. és II. Részben módosulnak a képesítési megnevezések.
 
2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet:
  • az átmenti elhelyezést nyújtó intézményekre vonatkozó korábbi módosítás alapján hivatkozik a Szt. 2021.december 31-i hatályos állapotára.
 
3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet:

EMMI - Tájékoztató levél jogszabályokról és egyéb iránymutatásokról 2021.12.27.

2021. december 27-én, a Szociális Ágazati Portálon megjelent Prof. Dr. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Miniszterének Tájékoztató levele, melyben összefoglalásra kerültek a veszélyhelyzet fennállása alatt alkalmazandó, jelenleg hatályos jogszabályok és egyéb iránymutatások

A Tájékoztató levél kiemeli:

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2021.12. 22-én

2021. december 22-én megjelent a Magyar Közlöny 2021. évi 236. számában a Kormány 744/2021. (XII. 21.) Korm. rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról (9-12.o.).

A rendelet 6., 7. és 8. §-a több ponton módosítja a  szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendeletet (10.o.).

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2021.12.17-én

2021. december 17-én megjelent a Magyar Közlöny 2021. évi 231. számában a 2021. évi CXXX. törvény A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről (2-35.o.).

A jogszabály 25. §-a alapján továbbra is ingyenesen, a menetjegy megvásárlása nélkül veheti igénybe az országos, regionális és elővárosi, valamint a helyi személyszállítási közszolgáltatást a szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben, illetve hálózatnál dolgozó személy a veszélyhelyzet megszűnését követő 14. napig, változatlan feltételek mellett (10.o.).

NNK körlevél szociális intézménybe történő felvétel, visszavétel, átvétel szabályai - MÓDOSÍTVA

Kiadásra került a 2021. december 9-én aláírt 67883-2/2021/JIF iktatószámú NNK körlevél a szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények részére.

A korábbi körlevéltől eltérően az éjjeli menedékhelyek és a hajléktalan személyek átmeneti szállása kivételt képez, egyebekben a körlevél tartalma nem változott.

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2021.12.08-án

2021. december 08-án megjelent a Magyar Közlöny 2021. évi 224. számában az egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú, valamint kapcsolódó törvények jogharmonizációs és egyéb célú módosításáról szóló 2021. évi CXXIX. törvény (9-14.o.).

A jogszabályban az 1., 2. és 21. § érinti az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményeket. Hatályát veszti a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 138. § (4) bekezdése, amely szerint átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény - az éjjeli menedékhely és a hajléktalan személyek átmeneti szállása kivételével - 2022. december 31-éig működhet.

Jogszabályváltozások - 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépése 2021.12.01-jétől

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény (továbbiakban: Átmeneti törvény) 2021. december 1-jétől hatályba lépett.

Az Átmeneti törvény 34. pontjában,  a Szociális és gyermekvédelmi tárgyú átmeneti szabályok alatt (31.-33.o.),  a 1993. évi III. törvény szerinti szociális ellátások és szolgáltatások tekintetében többek között az alábbiakról is rendelkezik:

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2021.11.30-án

2021. november 30-án megjelent a Magyar Közlöny 2021. évi 217. számában a Kormány 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelete a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésére tekintettel egyes törvények eltérő alkalmazásáról. (10. oldal)

A módosító rendelet Záró rendelkezései az 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendeletben foglalt - egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedéseket és szolgáltatások veszélyhelyzet alatti  működési rendjét meghatározó - paragrafusokat is érinti. 

Így többek között az alábbi rendelkezések hatályukat vesztik december 1-jétől

  • a szociális alapszolgáltatásra vonatkozóan :

Ø a Szt. szerinti nappali ellátást nyújtó intézmény épületében a nyújtott szolgáltatás szüneteltethető, azzal, hogy a lakókörnyezetében vagy infokommunikációs eszközökön keresztül történik a szükséges ellátás biztosítása,

Ø étkeztetés esetében a napi egyszeri meleg étel elvitellel, kiszállítással, illetve védettnek minősülő személy esetében helyben fogyasztással is biztosítható,

Ø az ellátás igénybevételéhez szükséges ellátotti jogosultság vizsgálatát nem kell elvégezni,

Ø a személyi és tárgyi feltételektől, a fenntartó döntése alapján ideiglenesen el lehet térni,

Ø egyes szolgáltatási elemek nyújtása a fenntartó döntése alapján szüneteltethető;

  • a szociális szakosított ellátásra vonatkozóan:

Ø a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben meghatározott személyi és tárgyi feltételektől ellátási érdekből, a fenntartó döntése alapján ideiglenesen el lehet térni,

Oldalak