Szakmai szótár

Kulcsszó Érintett jogszabályok
Adatkezelés, (lakók nyilvántartása)
Adatközvetítés várakozók-, bírság (fenntartó)
Adatmódosítás
Adatmódosítás kérelmezése (fenntartó) szolgáltatói adatváltozásnál
Adatmódosító eljárásban vizsgálat
Adatok törlése (ellátást igénylők)
Adatokba betekintés
Adatrögzítő munkatárs informatikai rendszerben- jogosultságai
Adatszolgálatatás intézmény működéséről (engedélyes)
Adattörlés (dolgozói)
Adattovábbítás
Ágazati azonosító
Ágazati portál
Ágazati pótlék
Ágazatspecifikus munkakörök
Akadálymentesítés (építészeti)
Alapfeladatokat meghaladó szolgáltatások
Alapgyógyszer
Alapító okirat
Alapnormatíva
Alapszabadság
Alapszolgáltatások
Állami támogatásra jogosultak
Ápolás
Ápolás (fokozott ápolást igénylő, fogyatékos)
Ápolási díj
Ápolási díjra jogosult hozzátartozó
Ápolási díjra nem jogosult
Ápolást-gondozást nyújtó szolgáltatások
Átadó füzet
Áthelyezés (állami fentartás)
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények
Átmeneti gondozóház működési ideje
Autópályák-, utak, főutak használata, díja
Befogadás közzététele
Befogadás, lefedettség, finanszírozás céljából
Behajthatatlan követelés
Bejelentési kötelezettség egyházi és nem állami intézmény részéről
Bejelentési kötelezettség intézményi
Bejelentési kötelezettség változás esetén fenntartói
Belépési hozzájárulás, külön szerződés
Bérpótlék
Beruházás
Beruházásokhoz szükséges hatósági engedélyezési eljárások
Beszámolási kötelezettség
Beteg invazív beavatkozás
Beteg kötelezettségei
Beteg önrendelkezési joga
Beteg panaszainak kivizsgálása
Beteg tájékoztatásához való jog
Betegek jogai
Betegellátás visszautasításának joga
Betegjogi képviselő
Betegszabadság
Beutaló határozat tartalma
Bevándorló személy (szt.3.§) lakcímének igazolása
Bevándorló személy (szt.3.§) szocális ellátásra jogosultsága
Bíróság perekben soron kívül jár el
Bizonylati elv, fegyelem
Bizonylatok megőrzése
Család
Cselekvőképtelen
Cselekvőképtelen beteg személy nyilatkozata
Demencia szakvélemény
Dokumentációs rend (ellátotti)
Dolgozó ha más jogviszony alapján is köteles pontokat gyűjteni, annak beszámítása
Dolgozó szakmai pontok
Dolgozó szakmai továbbképzésének időszaki teljesítésének kötelezettsége
Dolgozó szakmai továbbképzési program típusa
Dolgozó szociális szakvizsga
Dolgozó továbbképzéséről tájékoztatás szociális ágazati portálon
Dolgozó továbbképzési időszakának megszakítása
Dolgozók (szakképzett)szakmai
Dolgozók felmentése képzés alól
Dolgozók jogai
Dolgozók képesítése (szakmai)
Dolgozók létszámelőírásai (szakmai)
Dolgozók működési nyilvántartása (szakmai), adattovábbítás
Dolgozók munkaköri leírása
Dolgozók szakmai továbbképzése
Dolgozók szakmai továbbképzése többes jogviszony esetén
Dolgozók továbbképzése, elmaradása
Dolgozók továbbképzésének részvételi díj vállalása
Dolgozók veszélyhelyzet kezelés, belső utasítás
Dolozó szociális alapismereti tanfolyama
Dolozók megismételt vizsgadíjával összefüggő díj viselése
E-képviselő jogosultsága engedélyes adatrögzítés
Egészségügyi állapotra vonatkozó igazolás
Egészségügyi ápolási dokumentáció
Egészségügyi beteg
Egészségügyi dokumentációhoz való megismerés joga
Egészségügyi dolgozó
Egészségügyi dolgozók működési nyilvántartása, törlése
Egészségügyi dolgozók védelme
Egészségügyi ellátás, alapápolás, eü.személyi lap
Egészségügyi ellátáshoz való jog
Egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés
Egészségügyi intézmény
Egészségügyi kártevők elleni védekezés
Egészségügyi szakápolási engedély kiadásának ellátási formái, jegyzéke
Egészségügyi szakápolási engedély megőrzése, törlése, módosítása
Egészségügyi szakápolási engedély tartalma
Egészségügyi szakápolásra működési engedély
Egészségügyi szakképesítés, tevékenység
Egészségügyi szakma
Egészségügyi szakmai képzés
Egészségügyi szolgáltatásra jogosultság
Egészségügyi, államigazgatás feladatai (környezet, kémia,biológiai…)
Egészségügyi, államigazgatás feladatai (környezet, kémia,biológiai…)
EGT állam
Egyéb szervezet (egyházi jogi személy)
Egyéb szolgáltatás
Egyedül élő
Egyéni gondozási terv
Egyéni vállalkozó
Egyházi fenntartó
Egyházi fenntartók tanácsa
Egyházi kiegészítő támogatás korrekciója
Egyházi kiegészítő támogatás megtérítése
Egységes számlarend
Élelmezési napok nyilvántartása
Élelmezést ha a lakó nem veszi igénybe visszatérítés
Életmentő beavatkozás
Elhunyt ellátott hagyatéki teendők
Elkülönített pénzeszköz kezelése
Ellátás igénybevételének módja
Ellátási kötelezettséget teljesítő fenntartó
Ellátási megállapodás önkormányzattal, társulás
Ellátási szerződés, tartalmával együtt
Ellátási terület
Ellátási terület
Ellátások formái (pénzbeni)
Ellátások formái (szociális)
Ellátást igénylő személyi jognyilatkozata
Ellátatlan személyek részére nem köteles emeltszintű szolgáltatás biztosítani
Ellátható személyek intézményekben
Ellátott
Ellátott felvét férőhely 10%-ig
Ellátottak (gondozási) felülvizsgálata
Ellátottak jogai
Ellátottak nyilvántartása (törzskönyv)
Ellátottak számára gazdasági kimutatás
Ellátottak tájékoztatása
Ellátotti dokumentáció, kérelem
Ellátottjogi képviselő
Ellátottjogi képviselő feladatai
Ellenőrzés (hatóságok részéről)
Ellenőrzés jogkövetkezményei
Ellenőrzés lefolytatása (próbavásárlás)
Előgondozás során intézményvezető feladata
Előgondozás, célja, tájékoztató, adatlap
Előgondozást követő feladat
Előgondozást végző személy feladata
Emberi méltósághoz való jog
Emeltszintű ellátásban részesülő (2007.12.31-ig) állományban levő ellátottak gondozási szükségletének mérése
Emeltszintű férőhely
Engedély módosítása, minimumfeltételek miatt
Engedélyes
Engedélyes bejegyzésének időbeli hatálya
Engedélyes bejegyzéséről értesítése
Engedélyes bejegyzési eljárásban szakértő kirendelése
Engedélyes bejegyzési űrlap
Engedélyes területi illetékes engedélyező szerve
Engedélyes törlése
Engedélyezési eljárás, kérelem
Érdekképviselet (ellátott)
Érdekvédelem, fórum
Eredménykimutatás tartalma, tagolása
Érték- és vagyonmegőrzés
Értékelés (szakmai munka) fenntartó
Értékelő adatlap
Értesítés küldése a működést engedélyező hatóságtól (változás esetén)
Eseti térítési díj
Eszközök bekerülési értéke
Eszközök értékcsökkenése
Eszközök értékvesztése
Étkeztetés
Eü.szakápoláshoz helyszíni szemle
Eü.szakápolási engedély, átmeneti engedély
Eü.szakma kódja, szakápolás
Eü.szolgáltatás ellenőrzése
Éves beszámoló
Feladatellátás, megállapodás
Feladatmutató
Felelősségbiztosítás
Felmondási idő ellátotti jogviszony megszűnésekor
Felújítás
Fenntartó
Fenntartó változás esetén támogatás rendezése
Fenntartó, újfenntartó
Fenntartói feladat jogkör (szakmai munka ellenőrzése)
Fenntartói támogatás vizsgálata, folyósítás
Férőhely
Férőhelyszám 10%-ig elhelyezhető lakó az intézményben
Férőhelyszám 15 %-ig ellátható
Férőhelyszám korlátozása
Fertőtlenítés
Fertőző beteg környezete
Fertőző beteg szállítása
Fertőző betegség megelőzése
Fertőző betegségek jelentése
FIFO módszer
Finanszírozás (egyházi)
Fizetési fokozat
Fizetési osztály
Foglalkozási betegségek
Foglalkoztatás
Fűtés
Garantált illetmény
Gondnokság alatt álló, cselekvőképességet teljesen kizáró
Gondnokság alatt állók költőpénz biztosítása
Gondnokság alatt állók védelme
Gondnokság, részlegesen korlátozó
Gondozási egység (demens), csoport
Gondozási és élelmezési napok nyilvántartása
Gondozási szükséglet felülvizsgálata
Gondozási szükséglet hatályba lépése
Gondozási szükséglet hiánya
Gondozási szükséglet, igazolás
Gondozási szükségletet értékelő adatlap kitöltése
Gondozási szükségletet igazoló leletek
Gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmény
Gondozási szükségletet nem kell elvégezni (2007.12.31.én állományban levő emeltszintű elhelyezésben részesülő ellátottak esetében)
Gondozási terv (egyéni)
Gondozási tevékenység
Gyógyszer alap-eseti, nyilvántartás,felhasználás
Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz költség
Gyógyszerköltség viselése (alap)
Hagyatéki teher
Haldokló beteg gondozása
Hasznos élettartam
Határozatlan időre szóló elhelyezés
Határozott időre szóló elhelyezés
Hatósági ügyekben eljárás I. fokon
Házirend, tartalma
Helyi rendeletek, döntések
Hulladék (egészségügyi)
Hulladék (fertőző) tárolása
Hulladék (küj) szám (környezetvédelmi területi jel) KTJ
Hulladék veszélyes (kivéve időskor miatt incontinens pelenka)
Hulladék veszélyes gyűjtése
Hulladék(veszélyes)
Hulladékátadó
Hulladékkezelés
Hulladékkezelési utasítás, nyilvántartó lap vezetése, határidős adatszolgálatatás
Ideiglenes beutalás
Idősek gondozóháza
Idősek gondozóházába felvehető személyek
Idősek otthonába nem vehető fel
Időskorúak járadéka
Igazgatóság
Igénybevétel feltétele,intézményi elhelyezés
Igénybevett szolgáltatás
Illetménynövekedésre jogosító szakképesítések
Illetményrendszer feltételei
Ingyenes ellátás
Integrált szervezeti forma
Intézmény tulajdonos, használó, haszonélvező szolgáltató nyilvántartásba bejegyzés, kérelem, eseteljárás
Intézményben ellátható lakók napi max.létszáma
Intézmények ellenőrzése
Intézményi elhelyezés ha férőhely hiányában nem jöhet létre
Intézményi elhelyezést követő orvosi vizsgálat
Intézményi ellátások
Intézményi integráció
Intézményi jogviszony határozott idejű lejárta (állami)
Intézményi jogviszony határozott időre szóló
Intézményi jogviszony keletkezését megalapozza
Intézményi jogviszony megszűnik, megszüntethető
Intézményi szolgáltatások
Intézményi térítési díj
Jelentős ingatlanvagyon
Jelentős összegű hiba
Jelentős pénzvagyon
Jelzálogjog
Jogorvoslat
Jogtalanul igénybevett ellátás megtérítése
Jogviszony létesítésről dönthet
Jogviszony megszűnése
Jogviszony megszűnéséről tájékoztatás
Jövedelem
Jövedelemhányad
Jövedelemnek nem minősül
Jövedelemnyilatkozat, megállapítása
Jövedelemszámításnál figyelembe vehető
Jövedelemvizsgálat
Jövedelemvizsgálat 2007.12.31-én állományban lévők
Jubileumi jutalom
Kapcsolattartáshoz való jog
Karbantartás
Kémiai biztonság
KENYSZI
KENYSZI (fenntartói feladat) E-képviselő
Kenyszi adatjelentés, ütközés ellenőrzése
Kenyszi adatrögzítés időpontjai
Kenyszi adatváltozás jelentés, adatrögzítés meghiúsulása üzemzavar esetén
Kenyszi bírság kiszabása
Kenyszi egységes adatbázis ellátottakról
Kenyszi engedélyes törlése
Kenyszi fenntartói adatszolgáltatás intézményi térítési díj jelentés
Kenyszi igénybevevői nyilvántartás
Képesítési minimumelőírás
Kerekítés szabályai
Kérelem
Kereső tevékenység
Kettős könyvvitel
Kockázat kezelése
Kockázatbecslés
Költőpénz
Könyvvezetési kötelezettség
Korlátozó intézkedés
Korrekció egyházi támogatás kieg(+-)
Közalkalmazott jogviszonyban töltött idő
Közalkalmazotti jogviszony pályáztatása
Közcélú adomány
Közeli hozzátartozó
Közétkeztetés
Közfeladatot ellátó személy
Közgyógyellátás
Központi költségvetésből támogatás feltételei, befogadás
Köztartozás mentes igazolás
Köztemetés
Közvetített szolgáltatás
Közzététel (éves beszámoló)
Leltár, jegyzék
Letét
Magasabb vezető
Magasabb vezető kinevezése
Magyar állampolgár
Maradványérték
Megállapodás átmeneti otthonba
Megállapodás felmondása
Megállapodás kötése
Megállapodás tartalma
Megszünt fenntartó
Méltányosság
Mentálhigiénés ellátás
Mérleg tagolása
Mérlegkészítés időpontja
Módszertani feladat
Módszertani feladatokat ellátó személy
Módszertani intézmény
Módszertani pótlék
Módszertani szakvélemény elkészítése
Működési feltételek
Működési nyilvántartás adattartalma, jelentése, törlése
Működési nyilvántartásba vétel (szakmai dolgozók), bejelentés
Működési nyilvántartásba vétel (szakmai dolgozók), ezzel kapcsolatos feladatok
Müködési nyilvántartásba vétel (többes jogviszony esetén)
Működési nyilvántartásba vétel, továbbképzés bejelentése, igazolás átadása
Működési nyilvántartásból törlés
Működési nyilvántartó
Működési támogatás
Működést engedélyező ideiglenes határozati bejegyzés meghosszabbítása
Működést engedélyező szervek
Működést engedélyező szervek helyszíni szemléje, ellenőrzés lefolytatása
Munka higiene
Munkaegészségügy
Munkahelyi pótlék
Munkaköri leírás
Munkaközi szünet
Munkaruha-védőruha
Munkaszerződés
Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás
Munkaviszony megszűnése, megszüntetése
Nem jelentős összegű hiba
Népegészségügy
Normatív állami támogatás
Nyilatkozat tétel
Önköltség
Országos jelentési rendszer, finanszírozás érdekében (fenntartói feladat) férőhely
Országos jelentési rendszert működtető bírságot szabhat ki
Orvosi ellátás
Orvostechnikai eszközök felülvizsgálata (EKG)
Pályázat munkakör betöltésére (közalkalmazottaknál)
Panaszkezelés
Pénzügyi eszköz
Pénzügyi kötelezettség
Pótszabadság
Rehabilitációs ellátás
Rendszeres pénzellátás
Rosszhiszemű igénybevétel
Rovar-és rágcsáló irtás
Ruházat, textilia, védőruha biztosítása, leltára
Saját termelésű készletek
Soron kívüli elhelyezés
Súlyosan fogyatékos
Szabadság
Szabályzatok (kötelező)
Szakápolási tevékenység
Szakértői díj
Szakértői névjegyzék
Szakértői, módszertani díj
Szakképzett
Szakképzett dolgozó képesítés alóli felmentése
Szakképzettség (80%)
Szakmai feltétel (általános)
Szakmai illetménynövekmény pótlékok
Szakmai létszámnorma
Szakmai munka értékelése
Szakmai program
Szakosított ellátások
Szakvélemény (demens ellátott)
Szakvizsga letétele, felmentés
Számlarend
Számviteli alapelvek
Számviteli bizonylat
Számviteli szolgáltatás (könyvvizsgálat)
Személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek
Személyes gondoskodást nyújtó intézmény
Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás
Személyes gondoskodást végző személy
Személyes jognyilatkozat, ellátást igénylő
Személyes szükséglet
Személyi feltételek
Személyi jellegű egyéb kifizetés
Személyi térítési díj
Szerződéses szolgáltatások, megkötése, tartalma, külső szervezet által biztosítva
SZGYF feladatai
SZGYF képzés
Szigorú számadású kötelezettség
SZJA 1%
SZMSZ szabályzat, jóváhagyás (állami)
SZMSZ szabályzat, jóváhagyás (egyházi)
Szobákban elhelyezhető ellátottak max.létszáma
Szociális ágazati összevont pótlék
Szociális ágazati portál működtetése
Szociális ellátás iránti kérelem
Szociális foglalkoztatás
Szociális igazgatási bírság
Szociális intézmény
Szociális intézmény ellenőrzése
Szociális intézmény működésének engedélyezése
Szociális intézmény működésének megszűnése
Szociális munka napja
Szociális szakértő
Szociális szakképesítések megszerzésére, szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények jegyzéke
Szociális szolgáltatást végzők jogai
Szociális szolgáltató által működtetett szolgáltatás, telephely, székhely (megfelelés)
Szociális tanácsadó cím
Szociálisan rászorult
Szocioterápiás foglalkozás
Szolgáltatás
Szolgáltató
Szolgáltató székhelye
Szolgáltatói nyilvántartás adattartalma
Szolgáltatói nyilvántartás adattartalma, bejegyzés
Szűrővizsgálatok
Tájékoztatás előgondozáskor
Tájékoztatási kötelezettség (fenntartó)
Tájékoztatási kötelezettség, tartalmi elemei
Támogatás ellenőrzése
Támogatás elszámolása
Támogatás folyósítása
Támogatás igénylése
Támogatás pótigénylés, lemondás
Támogatás visszafizetése
Támogatás, pótigény lemondás, és folyósítás
Támogatásra jogosultság feltételei (fenntartó)
Támogatott lakhatás
Tanúsítvány
Tárgyi feltételek
Tárgyi feltételek (átlagot meghaladó)
Tartási,életjáradéki és örökösödési szerződés tilalma
Tartósan beteg
Távolléti díj
Távozás-visszatérés rendje
Települési támogatás
Teljes intézményi térítési díj fizetése (öröklési,eltartási szerződés esetén)
Teljes körű ellátás
Temetés
Térítés díj vállalása GSZ nélkül
Térítési díj
Térítési díj (intézményi) megállapítása
Térítési díj (intézményi-személyi)
Térítési díj (személyi) megállapítása
Térítési díj csökkentése, ha a lakó az étkezést nem veszi igénybe
Térítési díj ellenőrzése, vezetői behajtás
Térítési díj előleg kérésem ha 30 napon belül nem állapítható meg.
Térítési díj eseti megállapítása Házirendben
Térítési díj felülvizsgálata
Térítési díj felülvizsgálata, megállapítása
Térítési díj fizetési kötelezettség hiánya
Térítési díj gondozási napok nyilvántartása
Térítési díj hátralék
Térítési díj kerekítés
Térítési díj megállapítása (tartásra képes hozzátartozó számára)
Térítési díj megállapítása 2008.01.01 előtt ellátásba részesülők esetében
Térítési díj megállapítása gondozói ház
Térítési díj megfiezetése, ellenőrzése
Térítési díj megfizetése
Térítési díj megfizetése vállalás esetén
Térítési díj méltányossági megállapítása
Térítési díj nyilvántartási törzslap
Térítési díj önköltségi díj megállapítása
Térítési díj összeg nyilvántartás, ha pénz-vagy ingatlan vagyon terhelés fizetési kötelezettség kezeletkezik
Térítési díj szolgáltatási önköltség megállapítása
Térítési díj tartásra képes hozzátartozó számára
Térítési díj távollét esetén
Térítési díj távollét esetén
Térítési díj törzslap
Térítési díj törzslap vezetése nem szükséges
Térítési díj vállalás
Térítési díj visszafizetése, ha eltérés mutatkozik a befizetés miatt
Térítési díj vitatása, fellebezése
Térítési díj, belépési hozzájárulás közzététele (SZGYF által fenntartott intézmény esetében)
Térítési díj, megfizetése
Térítési díjnál nem vehető figyelembe
Térítési díjon felüli belépési hozzájárulás
Természetben nyújtott szociális ellátások
Törvény hatálya nem terjed ki
Továbbképzési időszak szüneteltetése
Továbbképzési kötelezettség alóli mentesség
Továbbképzési kötelezettség megszakad
Továbbképzési kötelezettség teljesítése
Továbbképzési program szervezése, minősítése
Továbbképzési terv
Új munkakör megnevezés 2018.01.01-től
Utógondozás
Üzleti év
Vagyon
Vagyon-értékmegőrzés
Vagyonnyilatkozat
Vagyonnyilatkozat (jövedelemvizsgálat nem szükséges)
Várakozók nyilvántartása, adatszolgáltatás (fenntartói)
Vásárolt készletek
Védőoltások
Végkielégítés
Végrehajtás (szociális igazgatás elévülési idő)
Veszélyes anyagok osztályozása, csomagolása, címkézése
Veszélyes anyagok tárolása, szállítása
Veszélyes anyagokkal végzett tevékenység feltételei
Veszélyezettség
Veszélyeztető állapot
Veszélyeztető magatartás
Veszélyhelyzet kezelésére vonatkozó belső utasítás
Vezető
Vezetői képzésen való részvétel
Vezetői pótlék