Aktuális jogszabályok

Minisztériumi tájékoztató a Szociális törvény és egyes végrehajtási rendeletek 2023. évi módosításairól

A Szociális Ágazati Portálon közzétételre került a Belügyminisztérium  által elkészített tájékoztató a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. évi törvény, valamint az e törvényekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat érintő, 2023. évi módosításairól.

Megjelent a 2023. évi befogadható kapacitásról szóló közlemény

Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár a Szociális Ágazati Portálon közzétette a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 19/A. § (1) bekezdése szerint a finanszírozási rendszerbe való befogadás érdekében a befogadható kapacitásokat. 

A közlemény az alábbi linken olvasható:
https://szocialisportal.hu/kozlemeny-az-egyes-szocialis-szolgaltatasok-e...

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2022.12.28-án

A Magyar Közlöny 2022. évi 218. számában (2022. december 28.) megjelent a Kormány 598/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, továbbá az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a következő 26. §-sal egészül ki:
„26. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, továbbá az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 598/2022. (XII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított 7. számú melléklet I. részét a 2022. január 1-jétől az R. hatálybalépéséig terjedő időszakra is alkalmazni kell azokra, akiknek jogviszonya az R. hatálybalépésekor is fennáll.
A 2022. január–december hónapokra járó kiegészítő pótlék ki nem fizetett részét a 2023. március hónapra járó illetménnyel együtt kell kifizetni. Ha a közalkalmazotti jogviszony 2022. január 1-jét követően, de az R. hatálybalépését megelőzően létesült, a kifizetés időarányosan történik.”

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2022.12.23-án

A Magyar Közlöny 2022. évi 214. számában (2022. december 23.) megjelent a Kormány 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról.
A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2023. január 1-jétől

• havibér alkalmazása esetén 232 000 forint,

A legalább középfokú iskolai végzettséget, vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén 2023. január 1-jétől

• havibér alkalmazása esetén 296 400 forint,

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba. 

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2022.12.21-én

A 2022.12.21-én megjelent Magyar Közlöny 211. számában a 2022. évi LXXIII. törvény az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról 1. §-ban A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása olvasható.
Ennek alapján A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. a VII/A. Fejezettel egészül ki, melynek címe a Szakápolás átalakítása.
A törvényváltozás a Közlöny 88. oldalán található.

Ugyanezen Közlöny tartalmazza a 233. oldalon az 538/2022. (XII.21.) Kormányrendeletet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról.

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2022.12.01-én

A Magyar Közlöny 2022.12.01-én megjelent 198. számában kihirdetésre került a Kormány 1595/2022. (XII. 1.) Korm. határozata egyes szociális tárgyú kormányhatározatok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről (133-134.o.), amely a következő jogszabályokat érinti:

  • több ponton módosul az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2022. évig tartó Intézkedési Tervéről szóló 1187/2020. (IV. 28.) Korm. határozat - 2022.december 2-án lép hatályba,
  • hatályát veszti a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény végrehajtását ellenőrző szerv felkéréséről szóló 1065/2008. (X. 14.) Korm. határozat - 2023. január 1-én lép hatályba,
  • hatályát veszti a Szociálpolitikai Tanács szervezetéről és működéséről szóló 1187/2016. (IV. 12.) Korm. határozat - 2022.december 2-án lép hatályba.

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2022.11.30-án

A Magyar Közlöny 2022.11.30-án megjelent 197. számában kihirdetésre került a Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi L. törvény (22-89.o.), amely többek között tartalmazza a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításait (24-26.o.).
A módosítás kiemelten érinti az Szt.:

  • 2. §-át és a felelősségi köröket,
  • 66/A. §-át, amelynek értelmében a tartós ápolást, gondozást nyújtó intézmény nem állami vagy egyházi fenntartója 2025. december 31-ig az európai uniós finanszírozású projekt keretében kialakított új támogatott lakhatási férőhelyek számával csökkenti az ötven fő feletti, fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személyek számára tartós ápolást, gondozást nyújtó intézményei férőhelyeinek számát,
  • 92/D. §-át, amely érinti a szakmai továbbképzéssel kapcsolatos jelentkezési, képzésszervezési és adminisztratív kötelezettségeket.

​A kihirdetett fenti módosítások 2023. január 1-től hatályosak.

A 197. számú Közlönyben továbbá megjelent a Kormány 485/2022. (XI. 30.) rendelete a szociális ellátórendszer veszélyhelyzeti működéséről (95-96.o.). A rendelet az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel lehetőséget biztosít:

NNK tájékoztatás

Az NNK honlapján 2022.10.04-én megjelent a Covid-19 fertőzés esetén szükséges intézkedések kapcsán az 54194-2/2022/JIF iktatószámú tájékoztató a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények számára, mely dokumentum hatályon kívül helyezi a 2022.04.07-én közzétett 17071-1/2022/JIF NNK Eljárásrendet.

Az új dokumentum alapján enyhülnek az elkülönítésre vonatkozó szabályok, a kórházból való hazabocsátás körülményei, a kontakt személyekre vonatkozó utasítások és a szociális intézményekben kialakult fertőzésre vonatkozó szabályok.

 

 

Oldalak