Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2022.02.08-án

2022. február 8-án a Magyar Közlöny 2022. évi 22. számában megjelent  a Kormány 35/2022. (II.8.) Korm. rendelete a koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 13/2022. (I.20.) Korm. rendelet hatálybalépéséről. (2.o. - 3. o.)

A koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításnak hatálybalépése – többek között – az alábbiak szerint módosul:

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása 

Hatálybalépés: 2022.05.01.

Az érvényes védettség és a jogosultság igazolásának általános szabályai kerültek módosításra.

A koronavírus elleni védettség - a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti -

            a) hatósági igazolvánnyal (a továbbiakban: védettségi igazolvány) vagy

            b) védőoltást igazoló applikációval igazolható.

A védettség érvényességének igazolásakor az ellenőrző szerv vagy személy jogosult a személyazonosító okmányon szereplő adatok megismerésére, azzal, hogy az adatokat semmilyen módon nem rögzítheti.


A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása

Hatálybalépés: 2022.05.01.

A védettségi igazolvány tartalmában törlésre kerül a 2.§ f) pontjába „a fertőzésből történő felgyógyulás tényének az igazolása esetén az igazolvány érvényességének dátuma” szöveg, és helyébe a védettség érvényességének ténye vagy érvénytelenségének ténye kerül megjelenítésre.

A 2.§ (1f) bekezdéssel egészül ki:  Az  informatikai eszközzel optikailag olvasható adattároló kód (QR kód) leolvasása útján az online elektronikus felületen jelenik meg a védettség érvényességének vagy érvénytelenségének ténye.

Az érintett védettségének érvényessége az alábbiak szerint módosul:

a) „egydózisú oltóanyag esetén

     aa) – a (2a)–(2c) bekezdés, illetve a 10/B. § (4) bekezdése szerinti kivétellel – az első oltást követő hat hónap elteltéig,

     ab) a második oltást követően korlátlan ideig,

b) kétdózisú oltóanyag esetén

     ba) – a (2a)–(2c) bekezdés, illetve a 10/B. § (4) bekezdése szerinti kivétellel – a második oltás beadásának napjától a második oltást követő hat hónap elteltéig, ha az érintett a harmadik oltást nem vette fel,

     bb) a harmadik oltást követően korlátlan ideig,

c) a második oltást követően korlátlan ideig, ha a második oltás egydózisú oltóanyaggal történt.”

Védettség érvényességére vonatkozó kivételekkel is kiegészül a kormányrendelet 2.§ (2a) – (2c) és a 10/B § (4) bekezdések alapján - többek között az alábbiakkal:

Érvényes védettséggel rendelkezik az  is, aki egydózisú oltóanyag esetén az oltást követő hat hónap elteltéig a második oltást vagy kétdózisú oltóanyag esetén a második oltást követő hat hónap elteltéig a harmadik oltást azért nem vette fel, mert

     a) egydózisú oltóanyag esetében az első oltást,

     b) kétdózisú oltóanyag esetében a második oltást követő hat hónapon belül az EESZT-ben nyilvántartott pozitív eredményű tesztje alapján koronavírussal megfertőződött.

Az érintett személy védettsége ez esetben a vizsgálat pozitív eredményének dátumától hat hónapig tart.

Azonban ha az érintett ezen idő alatt újabb oltásban részesül, a védettsége korlátlan ideig érvényes lesz.

A 10/B. § (4) bekezdése szerint azokra a személyekre is vonatkozik a kivétel, akik emlékeztető védőoltásukat a 2021. október 14. és a módosító rendelet hatálybalépése közötti időszakban bekövetkezett SARS-CoV-2 koronavírus fertőzöttségük miatt nem tudták felvenni.

A laboratóriumi vizsgálat során koronavírus elleni ellenanyag tekintetében pozitív eredmény, valamint a fertőzésből történő felgyógyulás miatt kiállított védettségi igazolványok, a rajta található érvényességi időtől eltérően, 2022. február 15-én  érvénytelenné vállnak.

Ha jogszabály védettség igazolását írja elő, a védettség érvényességének megállapítása érdekében a védettségi igazolvány létét vizsgáló személy köteles a 2. § (1) bekezdés g) pontja szerinti informatikai eszközzel optikailag olvasható adattároló kódot (QR kód) ellenőrizni.

Amennyiben jogszabály a munkaviszony jellegű foglalkoztatási jogviszony keretében az oltottság meglétét írta elő, a védettség érvényességét nem kell ellenőrizni, ha a  foglalkoztatott az előírt oltottsági kötelezettségét teljesítette. 

 

A munkahelyek koronavírus elleni védelméről szóló 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

Hatálybalépés: 2022.05.01.

A munkahelyek koronavírus elleni védelméről szóló 598/2021. (X.28.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdés b) pontjában az „érvényességi idő nélküli” szövegrész helyébe az „oltottságot igazoló” szöveg lép.


 

A módosító rendelet nem érinti például a A koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet egyes módosításainak hatálybalépését. 

Hatálybalépés: 2022.02.15.

A kormányrendelet kiegészül (1/B. §) - az  egészségügyi szolgáltatónál  foglalkoztatott esetében - a  védőoltás felvételével kapcsolatos kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéssel:

„1/B. § (1) Az egészségügyi szolgáltató a foglalkoztatottjának a védőoltás felvételével kapcsolatos kötelezettsége teljesítését az e §-ban foglaltak szerint is ellenőrizheti.

(2) A foglalkoztató - ha az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést alkalmazza - kizárólag a foglalkoztatottnak a Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (a továbbiakban: TAJ-szám) átadja az egészségügyért felelős miniszternek.

(3) Az egészségügyért felelős miniszter a (2) bekezdés szerinti TAJ-számokat egészségügyi szolgáltatónként csoportosítva az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) által működtetett felületen az OKFŐ számára átadja.

(4) Az OKFŐ az egészségügyért felelős miniszter részére az e rendeletben foglalt kötelezettségek munkáltató általi előírása, ellenőrzése és teljesítése érdekében TAJ-számokhoz rendelten megküldi a védőoltás felvételének időpontjára és az oltóanyagokra vonatkozó adatokat.

(5) Az egészségügyért felelős miniszter a (4) bekezdés szerinti adatokat továbbítja az egészségügyi szolgáltatónak.

(6) Az egészségügyért felelős miniszter, valamint az OKFŐ e §-ban foglalt feladatai biztosítása érdekében - ha törvény vagy veszélyhelyzet ideje alatt az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése alapján alkotott kormányrendelet ennél hosszabb határidőt nem állapít meg - az adattovábbításhoz szükséges ideig kezeli a TAJ-számokat, valamint a foglalkoztató adatait.”

 

 

Állomány neveMéret
PDF ikon Magyar Közlöny 2022. évi 22. szám205.57 KB